Obres a Benissoda

L’Ajuntament de Benissoda, ha iniciat les obres destinades a millorar i modernitzar el Polígon Industrial “Les Delicies” que es realitzaran amb una subvenció atorgada per part de l’Institut Valencià de Competivitat Empresarial (IVACE), mitjançant convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2019 (DOCV n 8471 de data 24/01/2019).

Les obres adjudicades mitjançant procediment obert simplificat, a la empresa VISARA INVERSIONES, SL per un import de 162.088,64 € (IVA inclòs) i 28.468,48 € amb millores, consisteixen fonamentalment en facilitar l'accessibilitat al polígon, millorar l'eficiència energètica i fomentar el creixement econòmic del terme municipal.

Aquestes són algunes de les actuacions que van a realitzar-se:

  • Nou asfalt en diversos trams del polígon i ampliació de voreres.
  • Adequació xarxa general d’aigua potable, de residuals i pluvials amb nous pous de registre i embornals.
  • Canvi de lluminàries més eficients.
  • Millora en zones verdes.
  • Habilitació d’un carril bici.
  • Senyalització vertical i pintura viaria del carril bici i carrers del polígon.
  • Mur de contenció de terres.

En compliment a l’estipulat en la convocatòria, les obres finalitzaran a últims de desembre de 2019.